Filter - All
Objekte Publike
Infrastrukturë
Monitorime
Rezidenciale
  • Objekt Rezidencial dhe Tregtar në Rr. e “Kavajës”
  • Ndërtim Ura Pasarele HEC Fierzë
  • Monitorim Gjeodetik Diga Fierzë, Koman, Vau-Dejës, Ulëz-Shkopet
  • Shkolla Tale, Lezhë
  • Shkolla Gurrez Fushë Kuqe, Lezhë
  • Shkolla Kakarriq, Lezhë
  • Shkolle Marlecaj, Lezhë
  • Shkolla Ura e Muratit, Lezhë