Shkolla Ura e Muratit Lezhe (6)

Shkolla Ura e Muratit, Lezhë

Titulli i Kontratës: “Masat e Integruara për Efiçensën e Energjisë për Shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komunës Balldre; Gurrëz, Komunës Fushë Kuqe; Tale, Komunës Shënkoll” Qarku i Lezhës, Shqipëri.

Shkollat 9-vjeçare Lezhë kanë frekuentim të lartë nga nxënësit, por kushte të vështira të zhvillimit të mësimit, infrastrukturë të dëmtuar, lagështirë në ambientet e klasave.

Në kuadër të Bashkëpunimit të IPA Adriatic Cross ‐ Border Cooperation Programme me Shqipërinë, nëpërmjet programit të quajtur “ALTERENERGY” Furnizimi në Mënyrë të Qëndrueshme me Energji për Komunat në Detin Adriatik”, Kompania u kontraktua të realizojë zbatimin e projektit “Masa të Integrimit të Energjisë për shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komuna Balldre; Gurrëz, Komuna Fushë Kuqe; Tale, Komuna Shënkoll; Qarku Lezhë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj pjese të Programit është të promovojë masat e efiçensës së energjisë në ndërtesat Publike në Shqipëri, duke përzgjedhur projekte me kosto efektive, me paraqitje të lartë të masave efiçente, sigurimin e përfitimeve të mëdha të përdoruesve dhe duke kontribuar, gjithashtu, në rritjen dhe produktivitetin e ekonomisë shqiptare.

Projekti është zbatuar në dy faza:

•    Faza 1 “Masat e Efiçensës së Energjisë në Strukurën e Jashtme Mbështjellëse të Ndërtesës (termoizolimin e jashtëm të ndërtesës, vendosje dyer‐dritare, etj.)”;

•    Faza 2 “Vendosja e sistemeve të ngrohjes, panelit diellor, ftohjes dhe ndriçimit”.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

o    Punime prishje çatie, tavane, suvatimi i brendshëm dhe i jashtëm, shtresa, etj.;
o    Ndërtim çatie, dysheme druri, hidroizolim, termoizolim, tavane gipsi;
o    Punime suvatimi i brendshëm, lyerje me bojë hidromat;
o    Punime termoizolimi i mureve të jashtëm, rrjetë, suvatim grafiato, lyerje me bojë akrilik;
o    Punime dyshemeje, hidroizolim, termoizolim, shtresa me pllaka grez;
o    Punime sistemimi i jashtëm , drenazhimi, trotuare me pluhurosje e  betonforma;
o    Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes;
o    Ndërtimi i një rrjet furnizimi bashkëkohor e të sigurt elektrik;
o    Ndërtimi i sitemit të furnizimi me ujë të ngrohtë nëpërmjet paneleve diellore;
o    Ndërtimi i sistemit të Mbrojtes Kundra-Zjarrit (MKZ).

 

Shkolla_03_01

Shkolle Marlecaj, Lezhë

Titulli i Kontratës: “Masat e Integruara për Efiçensën e Energjisë për Shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komunës Balldre; Gurrëz, Komunës Fushë Kuqe; Tale, Komunës Shënkoll” Qarku i Lezhës, Shqipëri.

Shkollat 9-vjeçare Lezhë kanë frekuentim të lartë nga nxënësit, por kushte të vështira të zhvillimit të mësimit, infrastrukturë të dëmtuar, lagështirë në ambientet e klasave.

Në kuadër të Bashkëpunimit të IPA Adriatic Cross ‐ Border Cooperation Programme me Shqipërinë, nëpërmjet programit të quajtur “ALTERENERGY” Furnizimi në Mënyrë të Qëndrueshme me Energji për Komunat në Detin Adriatik”, Kompania u kontraktua të realizojë zbatimin e projektit “Masa të Integrimit të Energjisë për shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komuna Balldre; Gurrëz, Komuna Fushë Kuqe; Tale, Komuna Shënkoll; Qarku Lezhë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj pjese të Programit është të promovojë masat e efiçensës së energjisë në ndërtesat Publike në Shqipëri, duke përzgjedhur projekte me kosto efektive, me paraqitje të lartë të masave efiçente, sigurimin e përfitimeve të mëdha të përdoruesve dhe duke kontribuar, gjithashtu, në rritjen dhe produktivitetin e ekonomisë shqiptare.

Projekti është zbatuar në dy faza:

•    Faza 1 “Masat e Efiçensës së Energjisë në Strukurën e Jashtme Mbështjellëse të Ndërtesës (termoizolimin e jashtëm të ndërtesës, vendosje dyer‐dritare, etj.)”;

•    Faza 2 “Vendosja e sistemeve të ngrohjes, panelit diellor, ftohjes dhe ndriçimit”.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

o    Punime prishje çatie, tavane, suvatimi i brendshëm dhe i jashtëm, shtresa, etj.;
o    Ndërtim çatie, dysheme druri, hidroizolim, termoizolim, tavane gipsi;
o    Punime suvatimi i brendshëm, lyerje me bojë hidromat;
o    Punime termoizolimi i mureve të jashtëm, rrjetë, suvatim grafiato, lyerje me bojë akrilik;
o    Punime dyshemeje, hidroizolim, termoizolim, shtresa me pllaka grez;
o    Punime sistemimi i jashtëm , drenazhimi, trotuare me pluhurosje e  betonforma;
o    Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes;
o    Ndërtimi i një rrjet furnizimi bashkëkohor e të sigurt elektrik;
o    Ndërtimi i sitemit të furnizimi me ujë të ngrohtë nëpërmjet paneleve diellore;
o    Ndërtimi i sistemit të Mbrojtes Kundra-Zjarrit (MKZ).

Shkolla_02_02

Shkolla Kakarriq, Lezhë

Titulli i Kontratës: “Masat e Integruara për Efiçensën e Energjisë për Shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komunës Balldre; Gurrëz, Komunës Fushë Kuqe; Tale, Komunës Shënkoll” Qarku i Lezhës, Shqipëri.

Shkollat 9-vjeçare Lezhë kanë frekuentim të lartë nga nxënësit, por kushte të vështira të zhvillimit të mësimit, infrastrukturë të dëmtuar, lagështirë në ambientet e klasave.

Në kuadër të Bashkëpunimit të IPA Adriatic Cross ‐ Border Cooperation Programme me Shqipërinë, nëpërmjet programit të quajtur “ALTERENERGY” Furnizimi në Mënyrë të Qëndrueshme me Energji për Komunat në Detin Adriatik”, Kompania u kontraktua të realizojë zbatimin e projektit “Masa të Integrimit të Energjisë për shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komuna Balldre; Gurrëz, Komuna Fushë Kuqe; Tale, Komuna Shënkoll; Qarku Lezhë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj pjese të Programit është të promovojë masat e efiçensës së energjisë në ndërtesat Publike në Shqipëri, duke përzgjedhur projekte me kosto efektive, me paraqitje të lartë të masave efiçente, sigurimin e përfitimeve të mëdha të përdoruesve dhe duke kontribuar, gjithashtu, në rritjen dhe produktivitetin e ekonomisë shqiptare.

Projekti është zbatuar në dy faza:

•    Faza 1 “Masat e Efiçensës së Energjisë në Strukurën e Jashtme Mbështjellëse të Ndërtesës (termoizolimin e jashtëm të ndërtesës, vendosje dyer‐dritare, etj.)”;

•    Faza 2 “Vendosja e sistemeve të ngrohjes, panelit diellor, ftohjes dhe ndriçimit”.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

o    Punime prishje çatie, tavane, suvatimi i brendshëm dhe i jashtëm, shtresa, etj.;
o    Ndërtim çatie, dysheme druri, hidroizolim, termoizolim, tavane gipsi;
o    Punime suvatimi i brendshëm, lyerje me bojë hidromat;
o    Punime termoizolimi i mureve të jashtëm, rrjetë, suvatim grafiato, lyerje me bojë akrilik;
o    Punime dyshemeje, hidroizolim, termoizolim, shtresa me pllaka grez;
o    Punime sistemimi i jashtëm , drenazhimi, trotuare me pluhurosje e  betonforma;
o    Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes;
o    Ndërtimi i një rrjet furnizimi bashkëkohor e të sigurt elektrik;
o    Ndërtimi i sitemit të furnizimi me ujë të ngrohtë nëpërmjet paneleve diellore;
o    Ndërtimi i sistemit të Mbrojtes Kundra-Zjarrit (MKZ).

 

OK Shkolla_05_02

Shkolla Gurrez Fushë Kuqe, Lezhë

Titulli i Kontratës: “Masat e Integruara për Efiçensën e Energjisë për Shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komunës Balldre; Gurrëz, Komunës Fushë Kuqe; Tale, Komunës Shënkoll” Qarku i Lezhës, Shqipëri.

Shkollat 9-vjeçare Lezhë kanë frekuentim të lartë nga nxënësit, por kushte të vështira të zhvillimit të mësimit, infrastrukturë të dëmtuar, lagështirë në ambientet e klasave.

Në kuadër të Bashkëpunimit të IPA Adriatic Cross ‐ Border Cooperation Programme me Shqipërinë, nëpërmjet programit të quajtur “ALTERENERGY” Furnizimi në Mënyrë të Qëndrueshme me Energji për Komunat në Detin Adriatik”, Kompania u kontraktua të realizojë zbatimin e projektit “Masa të Integrimit të Energjisë për shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komuna Balldre; Gurrëz, Komuna Fushë Kuqe; Tale, Komuna Shënkoll; Qarku Lezhë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj pjese të Programit është të promovojë masat e efiçensës së energjisë në ndërtesat Publike në Shqipëri, duke përzgjedhur projekte me kosto efektive, me paraqitje të lartë të masave efiçente, sigurimin e përfitimeve të mëdha të përdoruesve dhe duke kontribuar, gjithashtu, në rritjen dhe produktivitetin e ekonomisë shqiptare.

Projekti është zbatuar në dy faza:

•    Faza 1 “Masat e Efiçensës së Energjisë në Strukurën e Jashtme Mbështjellëse të Ndërtesës (termoizolimin e jashtëm të ndërtesës, vendosje dyer‐dritare, etj.)”;

•    Faza 2 “Vendosja e sistemeve të ngrohjes, panelit diellor, ftohjes dhe ndriçimit”.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

o    Punime prishje çatie, tavane, suvatimi i brendshëm dhe i jashtëm, shtresa, etj.;
o    Ndërtim çatie, dysheme druri, hidroizolim, termoizolim, tavane gipsi;
o    Punime suvatimi i brendshëm, lyerje me bojë hidromat;
o    Punime termoizolimi i mureve të jashtëm, rrjetë, suvatim grafiato, lyerje me bojë akrilik;
o    Punime dyshemeje, hidroizolim, termoizolim, shtresa me pllaka grez;
o    Punime sistemimi i jashtëm , drenazhimi, trotuare me pluhurosje e  betonforma;
o    Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes;
o    Ndërtimi i një rrjet furnizimi bashkëkohor e të sigurt elektrik;
o    Ndërtimi i sitemit të furnizimi me ujë të ngrohtë nëpërmjet paneleve diellore;
o    Ndërtimi i sistemit të Mbrojtes Kundra-Zjarrit (MKZ).

Shkolla Tale perfunduar 3 OK

Shkolla Tale, Lezhë

Titulli i Kontratës: “Masat e Integruara për Efiçensën e Energjisë për Shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komunës Balldre; Gurrëz, Komunës Fushë Kuqe; Tale, Komunës Shënkoll” Qarku i Lezhës, Shqipëri.

Shkollat 9-vjeçare Lezhë kanë frekuentim të lartë nga nxënësit, por kushte të vështira të zhvillimit të mësimit, infrastrukturë të dëmtuar, lagështirë në ambientet e klasave.

Në kuadër të Bashkëpunimit të IPA Adriatic Cross ‐ Border Cooperation Programme me Shqipërinë, nëpërmjet programit të quajtur “ALTERENERGY” Furnizimi në Mënyrë të Qëndrueshme me Energji për Komunat në Detin Adriatik”, Kompania u kontraktua të realizojë zbatimin e projektit “Masa të Integrimit të Energjisë për shkollat e Kakarriqit, Urës së Muratit, Marlecaj, Komuna Balldre; Gurrëz, Komuna Fushë Kuqe; Tale, Komuna Shënkoll; Qarku Lezhë, Shqipëri. Qëllimi kryesor i kësaj pjese të Programit është të promovojë masat e efiçensës së energjisë në ndërtesat Publike në Shqipëri, duke përzgjedhur projekte me kosto efektive, me paraqitje të lartë të masave efiçente, sigurimin e përfitimeve të mëdha të përdoruesve dhe duke kontribuar, gjithashtu, në rritjen dhe produktivitetin e ekonomisë shqiptare.

Projekti është zbatuar në dy faza:

•    Faza 1 “Masat e Efiçensës së Energjisë në Strukurën e Jashtme Mbështjellëse të Ndërtesës (termoizolimin e jashtëm të ndërtesës, vendosje dyer‐dritare, etj.)”;

•    Faza 2 “Vendosja e sistemeve të ngrohjes, panelit diellor, ftohjes dhe ndriçimit”.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

o    Punime prishje çatie, tavane, suvatimi i brendshëm dhe i jashtëm, shtresa, etj.;
o    Ndërtim çatie, dysheme druri, hidroizolim, termoizolim, tavane gipsi;
o    Punime suvatimi i brendshëm, lyerje me bojë hidromat;
o    Punime termoizolimi i mureve të jashtëm, rrjetë, suvatim grafiato, lyerje me bojë akrilik;
o    Punime dyshemeje, hidroizolim, termoizolim, shtresa me pllaka grez;
o    Punime sistemimi i jashtëm , drenazhimi, trotuare me pluhurosje e  betonforma;
o    Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes;
o    Ndërtimi i një rrjet furnizimi bashkëkohor e të sigurt elektrik;
o    Ndërtimi i sitemit të furnizimi me ujë të ngrohtë nëpërmjet paneleve diellore;
o    Ndërtimi i sistemit të Mbrojtes Kundra-Zjarrit (MKZ).

 

Foto 2

Monitorim Gjeodetik Diga Fierzë, Koman, Vau-Dejës, Ulëz-Shkopet

Titulli i Kontratës: “Monitorim Gjeodetik Diga e H/C Fierzë, H/C Koman, H/C Vau – Dejës, H/C Ulëz dhe H/C Shkopet”

Nëpërmjet kësaj kontrate, shoqëria zvicerane “BSF Swissphoto” A.G. i besoi “2RC” sh.p.k. punimet e nevojshme për realizimin e sistemit të monitorimit gjeodetik për llogari të KESH sh.a..
Për realizimin e investigimit gjeologjik nga KESH sh.a., u kryen punime civile për ndërtimin e kolonave të vrojtimit dhe monumenteve në digën e H/C të Fierzës, digën e H/C të Komanit, digat e Qyrsqa dhe Zadje të H/C të Vaut të Dejës, digën e H/C të Ulzës dhe të H/C të Shkopetit.
Nga objekti i kësaj kontrate veçojmë realizimin e proçeseve, si:
o    Investigimi gjeologjik;
o    Realizimi i vizatimeve bazë dhe ato të detajit të kolonave të vrojtmit;
o    Ngritja e kolonave të vrojtimit dhe monumenteve.

 

Ura pasarela Hec Fierze (13)

Ndërtim Ura Pasarele HEC Fierzë

Titulli i Kontratës: “Rikonstruksioni i Urës lidhëse të portaleve të tuneleve të shkarkimit T3 , T4 dhe ambienteve të jashtme në H/C e Fierzës”

Hidrocentrali i Fierzës është hidrocentrali i parë i kaskadës ndërtuar mbi lumin Drin. Ai është ndër më të mëdhenjtë në Ballkan, me një kapacitet të instaluar prej 500 megavat (MW), diga e të cilit krijon një rezervuar (Liqenin e Fierzës) me vëllim 2,7 miliardë metra kub ujë dhe një sipërfaqe prej 7.2 km katrorë. H/C i Fierzës është i menaxhuar nga KESH sh.a., shoqëri me aksioner të vetëm shtetin Shqiptar.

Nëpërmjet një kontrate ndërtimi, KESH sh.a. i besoi shoqërisë tonë “2RC” kryerjen e këtyre punimeve, specifikisht “Sigurimi i aksesit për punimet e furnizimit, shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe të riparimeve të mekanizmave elektro – mekanikë të portave në portalet e hyrjes së tuneleve të shkarkimit T3 dhe T4 në hidrocentralin e Fierzës, nëpërmjet rikonstruksionit të pasarelës lidhëse dhe ambienteve të tjera ndihmëse; si dhe rritjen e aftësisë mbajtëse të materialeve të urës lidhëse deri në 3.5 ton.” Ky projekt u realizua brenda një periudhe 5 (pesë) mujore tërësisht dhe me sukses.

Nga punimet e realizuara në këtë kontratë veçojmë:

  • Punime dhera; prishje; betonime; veshje me alukobond; rifinitura; lyerje; shtrim pllakash; dyer dhe dritare;
  • Realizim konstruksione metalike, kangjella e shkallë metalike, dhe zgara metalike;
  • Zgjerim i hyrjes në kullën 4 (dhe ndërrimi i një ure metalike me gjerësi 4m);
  • Zgjerimi i pilonave të pasarelës;
  • Punime të strukturës kryesore, pasarelës (urë e varur) me anë të kavove të varura, morsetat dhe bulonat, si dhe ndriçim të posaçëm për urë pasarelë.