Shoqëria “2RC” sh.p.k. është një shoqëri e çertifikuar për standardet e mëposhtme në sistemet e menaxhimit:

  • EN ISO 9001:2008 për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë
  • EN ISO 14001:2004 për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit
  • BS OHSAS 18001:2007 për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit
  • BS PAS 99:2012 për Sistemin e Integruar të Çertifikimit

“2RC” është e çertifikuar për të gjitha këto standarde në fushat e mëposhtme të aktivitetit:

“Ndërtim dhe projektim i objekteve civile, industriale, turistike, bujqësore etj; Rikonstruksione, restaurime, ndërtime parafabrikat, konstruksione metalike, druri etj; Prodhim e tregëtim të materialeve të ndërtimit, tregëtim të makinerive e pajisjeve elektrike, elektronike, mekanike, hidraulike, import-eksport, etj; Punime në rrugë, ura e vepra arti, ujësjellësa, kanalizime, etj; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacione, kabina transformatorësh, linjat TL e TM dhe shpërndarjen e energjisë, e telekomunikacioni; Impiante të brendshme elektrike, linja telefonie dhe TV etj; Impiante të pastrimit dhe trajtimit të ujrave, impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit; Punime të inxhinierisë së mjedisit, topogjeodezike, gjeologo-inxhinierike e shpime të ndryshme.”
ISO 9001.2008 ENG.EN ISO 14001.2004 ENG.OHSAS 18001.2007 ENGBS PAS 99.2012 ENG